Tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (phần 2)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại. (bao gồm các huyện: Huyện Cao Phong, Huyện Lạc Sơn, Huyện Yên Thủy, Huyện Kim Bôi, Huyện Lạc Thủy)

Huyện Cao Phong

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
353700 Bưu cục cấp 2 Cao Phong Khu Khu 2, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 02183846101)
353712 Bưu cục cấp 3 Nông Trường Khu 5, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 021833844102)
353720 Điểm BĐVHX Đông Phong Xóm Xóm Quáng Ngoài, Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844050)
353732 Điểm BĐVHX Thu Phong Xóm Xóm Nam Sơn 1, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844046)
353740 Điểm BĐVHX Bắc Phong Xóm Xóm Tiềng, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844047)
353750 Điểm BĐVHX Bình Thanh Xóm Giang, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong (ÐT: 891171)
353760 Điểm BĐVHX Thung Nai Xóm xóm nai, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong (ÐT: 891066)
353770 Điểm BĐVHX Tây Phong Xóm Xóm Bằng, Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844210)
353800 Điểm BĐVHX Tân Phong Thôn Thôn 1, Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844549)
353830 Điểm BĐVHX Xuân Phong Xóm Rú 1, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844051)
353780 Điểm BĐVHX Dũng Phong Xóm Xóm Chợ, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844036)
353790 Điểm BĐVHX Nam Phong Xóm Xóm Trẹo Ngoài 1, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844049)
353810 Điểm BĐVHX Yên Lập Xóm Xóm đảy, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong (ÐT: 844549)
353820 Điểm BĐVHX Yên Thượng Xóm xóm Bãi thoáng, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong (ÐT: 844451)
353880 Bưu cục văn phòng VP BĐH Cao Phong Khu Khu 2, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 845789)

Huyện Lạc Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
354000 Điểm BĐVHX Yên Phú Xóm Mới, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861373)
353900 Bưu cục cấp 2 Lạc Sơn Khu phố Đoàn kết, Thị Trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183 861102)
353920 Điểm BĐVHX Liên Vũ Xóm Beo, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861370)
353940 Điểm BĐVHX Bình Cảng Xóm Cảng, Xã Bình Cảng, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861601)
354120 Điểm BĐVHX Chợ Vó Khu phố Vó, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861194)
354520 Bưu cục cấp 3 Lâm Hóa Khu phố Lâm Hóa, Xã Vũ Lâm, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183861156)
354540 Điểm BĐVHX Ân Nghĩa Khu phố Re, Xã Ân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183 817168)
354240 Điểm BĐVHX Th­ượng Cốc Xóm Mới, Xã Thượng Cốc, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861310)
354190 Điểm BĐVHX Xuất Hóa Xóm Xưa Hạ, Xã Xuất Hoá, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861311)
354440 Điểm BĐVHX H­ương Nhượng Xóm Chum, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861315)
354300 Điểm BĐVHX Định Cư Xóm Chóng, Xã Định Cư, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861312)
353960 Điểm BĐVHX Bình Chân Xóm Dµi ngoµi, Xã Bình Chân, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861314)
354580 Điểm BĐVHX Yên Nghiệp Xóm Hổ 1, Xã Yên Nghiệp, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861317)
354090 Điểm BĐVHX Tân Lập Xóm ChiÒng c¸p, Xã Tân Lập, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861372)
354350 Điểm BĐVHX Phú Lương Xóm Ruộng, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861605)
354121 Điểm BĐVHX Tuân Đạo Xóm Sào, Xã Tuân Đạo, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861858)
354030 Điểm BĐVHX Văn Nghĩa Xóm Đổn, Xã Văn Nghĩa, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861859)
354480 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Xóm Khí, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861603)
354050 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Xóm Đồi Cả, Xã Mỹ Thành, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861863)
354220 Điểm BĐVHX Văn Sơn Xóm Ráy, Xã Văn Sơn, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861602)
354460 Điểm BĐVHX Ngọc Lâu Xóm Hầu 3, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861607)
354330 Điểm BĐVHX Chí Thiện Xóm Vó 2, Xã Chí Thiện, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861608)
354390 Điểm BĐVHX Chí Đạo Xóm Ong, Xã Chí Đạo, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861502)
354420 Điểm BĐVHX Tự Do Xóm Kháy, Xã Tự Do, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 839201)
354410 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Xóm Vâng, Xã Ngọc Sơn, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 861503)
354170 Điểm BĐVHX Miền Đồi Xóm Tre, Xã Miền Đồi, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 862433)
354140 Điểm BĐVHX Quý Hòa Xóm Khả 1, Xã Quý Hoà, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 862434)
353980 Điểm BĐVHX Bình Hẻm Xóm Quốc 1, Xã Bình Hẻm, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 862100)
353990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Lạc Sơn Khu phố Đoàn Kết, Thị Trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn (ÐT: 02183 861102)

Huyện Yên Thủy

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
355000 Bưu cục cấp 3 Đồn Dương Xóm Hổ I, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 02183866603)
354970 Điểm BĐVHX Yên Trị Xóm Yªn tiÕn, Xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864441)
354870 Điểm BĐVHX Bảo Hiệu Xóm Thượng, Xã Bảo Hiệu, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864312)
354820 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Xóm Nam Bình, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864802)
354890 Điểm BĐVHX Lạc Lương Xóm Yên Mu, Xã Lạc Lương, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864711)
354880 Điểm BĐVHX Lạc Hưng Xóm Gò Đối, Xã Lạc Hưng, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864831)
354920 Điểm BĐVHX Đa Phúc Xóm Bèo, Xã Đa Phúc, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864525)
354910 Điểm BĐVHX Lạc Sỹ Xóm NghÜa, Xã Lạc Sĩ, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864764)
354800 Bưu cục cấp 2 Yên Thủy Khu 11, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 02183864371)
354950 Điểm BĐVHX Phú Lai Xóm Trung Hoµ 1, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864305)
354940 Điểm BĐVHX Yên Lạc Xóm L¹c Vuîng, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864311)
354840 Điểm BĐVHX Hữu Lợi Xóm Vố, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864212)
354930 Điểm BĐVHX Lạc Thịnh Xóm Đình A, Xã Lạc Thịnh, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864192)
355007 Điểm BĐVHX Ngọc Lương Xóm Chềnh, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 866699)
354990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Thủy Xóm Yªn B×nh, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: )

Huyện Kim Bôi

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
355100 Bưu cục cấp 2 Kim Bôi Khu Tân Thành, Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871101)
355420 Bưu cục cấp 3 Bãi Chạo Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871192)
355610 Bưu cục cấp 3 Nam Thượng Xóm Bình Tân, Xã Nam Thượng, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871035)
355380 Điểm BĐVHX Đông Bắc Xóm Ve 4, Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871374)
355400 Điểm BĐVHX Vĩnh Tiến Xóm Đồng Ngoài, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871503)
355310 Điểm BĐVHX Bình Sơn Xóm Khăm, Xã Bình Sơn, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871784)
355300 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Xóm Khoang, Xã Sơn Thủy, Huyện Kim Bôi (ÐT: 138004)
355560 Điểm BĐVHX Sào Báy Xóm Sào Đông, Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871379)
355580 Điểm BĐVHX Mỵ Hòa Xóm Đồng Hòa 1, Xã Mỵ Hoà, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183873154)
355270 Điểm BĐVHX Hùng Tiến Xóm Chỉ trong, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871802)
355480 Điểm BĐVHX Kim Tiến Xóm Cháo 2, Xã Kim Tiến, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871558)
355140 Điểm BĐVHX Kim Sơn Xóm Mõ, Xã Kim Sơn, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871789)
355250 Điểm BĐVHX Lập Chiệng Xóm Lập, Xã Lập Chiệng, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871788)
355320 Điểm BĐVHX Đú Sáng Xóm Sáng trong, Xã Đú Sáng, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871786)
355540 Điểm BĐVHX Nuông Dăm Xóm Mỹ tây, Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871782)
355260 Điểm BĐVHX Nật Sơn Xóm Rộc, Xã Nật Sơn, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871803)
355421 Điểm BĐVHX Tú Sơn Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183870269)
355290 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871806)
355130 Điểm BĐVHX Trung Bì Xóm Tre thị 2, Xã Trung Bì, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871630)
355510 Điểm BĐVHX Kim Truy Xóm Yên, Xã Kim Truy, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871776)
355280 Điểm BĐVHX Thượng Bì Xóm Khoai, Xã Thượng Bì, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871640)
355450 Điểm BĐVHX Hợp Đồng Xóm Sim ngoaì 2, Xã Hợp Đồng, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871781)
355350 Điểm BĐVHX Hạ Bì Khu phố Bưởi, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi (ÐT: 02183871608)
355500 Điểm BĐVHX Kim Bôi Xóm Vố 5, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871620)
355360 Điểm BĐVHX Vĩnh Đồng Xóm Chiềng 4, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871606)
355470 Điểm BĐVHX Thượng Tiến Xóm Bai Rồng, Xã Thượng Tiến, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871780)
355600 Điểm BĐVHX Hợp Kim Xóm Mến bôi 1, Xã Hợp Kim, Huyện Kim Bôi (ÐT: 870102)
355120 Điểm BĐVHX Kim Bình Xóm Tân bình, Xã Kim Bình, Huyện Kim Bôi (ÐT: 871927)
355520 Điểm BĐVHX Cuối Hạ Xóm Thông, Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi (ÐT: 870391)
355240 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Bôi Khu Tân Thành, Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi (ÐT: )

Huyện Lạc Thủy

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
355800 Bưu cục cấp 2 Lạc Thủy Tiểu Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 02183874119)
355970 Điểm BĐVHX An Bình Thôn Chợ Đập, Xã An Bình, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874072)
356020 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Đồng Phú, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874074)
355880 Điểm BĐVHX Khoan Dụ Thôn Liên Hồng 2, Xã Khoan Dụ, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874074)
355860 Điểm BĐVHX Phú Lão Thôn Lão nội, Xã Phú Lão, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874072)
355910 Điểm BĐVHX Phú Thành Thôn Phú Thành, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874224)
355820 Điểm BĐVHX Lạc Long Thôn Đồng Bầu, Xã Lạc Long, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874075)
356000 Điểm BĐVHX Yên Bồng Thôn Quyết tiến, Xã Yên Bồng, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874333)
355960 Điểm BĐVHX An Lạc Thôn An Phú, Xã An Lạc, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874528)
355930 Điểm BĐVHX Hưng Thi Thôn Khoang, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 3507901)
355830 Điểm BĐVHX Cố Nghĩa Thôn Tân Ba, Xã Cố Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874286)
355900 Điểm BĐVHX Liên Hòa Thôn §ång Huèng, Xã Liên Hoà, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874777)
355950 Điểm BĐVHX Đồng Môn Thôn Đừng, Xã Đồng Môn, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 874875)
355640 Bưu cục cấp 3 Ba Hàng Đồi Thôn Quyết Tiến, Xã Thanh Nông, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: 02183873101)
355890 Bưu cục văn phòng VP BĐH Lạc Thủy Tiểu Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn