Tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc thành phố Cần Thơ (phần 3)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc thành phố Cần Thơ: huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thới Lai

Huyện Cờ Đỏ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
905110 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3865101)
904830 Điểm BĐVHX Sông Hậu Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690101)
904660 Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 07103.695000)
904300 Bưu cục cấp 3 Trung An Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 0710.3857400)
904850 Điểm BĐVHX Đông Hiệp Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3689838)
905111 Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3865211)
905170 Điểm BĐVHX Trung Hưng Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3655328)
905119 Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3694373)
904705 Điểm BĐVHX Thới Đông Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3694363)
904338 Điểm BĐVHX Trung Thạnh Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3655300)
904841 Điểm BĐVHX Thới Hưng Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690077)
904831 Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1 Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904851 Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1 Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904690 Hòm thư Công cộng Thới Đông 1 Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904665 Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1 Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904666 Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2 Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904642 Hòm thư Công cộng Trung An 1 Ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904651 Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1 Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904603 Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1 Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904622 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1 Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904623 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2 Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904624 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3 Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904750 Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Huyện Vĩnh Thạnh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
905000 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0710.3858133)
905010 Bưu cục cấp 3 Thạnh An Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0710.3652600)
905040 Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3650101)
905001 Điểm BĐVHX Thạnh An Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3856666)
905150 Điểm BĐVHX Thạnh Quới Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3858222)
905151 Điểm BĐVHX Thạnh Quới 1 Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3650099)
905090 Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3859400)
905060 Điểm BĐVHX Thạnh An Ấp F1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3651628)
905020 Điểm BĐVHX Thạnh Thắng Ấp C1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3651757)
905130 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3858995)
905138 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ 1 Ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3641541)
905102 Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh 1 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3648103)
905092 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 1 Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905093 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 2 Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905094 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 3 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905095 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 4 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905134 Hòm thư Công cộng Thạnh Mỹ 1 Ấp Lân Quới 1, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905211 Hòm thư Công cộng Vĩnh Thạnh 1 Ấp Vĩnh Mỹ, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905153 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 1 Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905154 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 2 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905155 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 3 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905156 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 4 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905193 Hòm thư Công cộng Thạnh Tiến 1 Ấp Bờ Bao 1, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905003 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 1 Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905004 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 2 Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905005 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 3 Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905021 Hòm thư Công cộng Thạnh Thắng 1 Ấp B1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905064 Hòm thư Công cộng Thạnh An 1 Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905043 Hòm thư Công cộng Thạnh Lộc 1 Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905250 Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Thạnh Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Huyện Thới Lai

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
904600 Bưu cục cấp 2 Thới Lai Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: 0710.3689299)
904710 Điểm BĐVHX Trường Thành Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai (ÐT: 3692401)
904730 Điểm BĐVHX Trường Xuân Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai (ÐT: 3864100)
904620 Điểm BĐVHX Thới Thạnh Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai (ÐT: 3860400)
904640 Điểm BĐVHX Định Môn Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai (ÐT: 3860500)
904810 Điểm BĐVHX Đông Bình Ấp Đông Giang, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai (ÐT: 3683444)
904790 Điểm BĐVHX Thới Lai Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, Huyện Thới Lai (ÐT: 3689888)
904770 Điểm BĐVHX Đông Thuận Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai (ÐT: 3683000)
904608 Đại lý bưu điện Thới Thuận B Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: 3680331)
904787 Điểm BĐVHX Xuân Thắng Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai (ÐT: 3680494)
904762 Điểm BĐVHX Trường Xuân A Ấp Trường Ninh I, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai (ÐT: 3691177)
905700 Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 1 Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905701 Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 2 Ấp Thới Khánh, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905600 Hòm thư Công cộng Định Môn 1 Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905730 Hòm thư Công cộng Trường Thành 1 Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905750 Hòm thư Công cộng Trường Xuân 1 Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905800 Hòm thư Công cộng Xuân Thắng 1 Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905640 Hòm thư Công cộng Đông Thuận 1 Sô´96, Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905670 Hòm thư Công cộng Thới Lai 1 Ấp Thới Phong A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905671 Hòm thư Công cộng Thới Lai 2 Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: )
905630 Bưu cục văn phòng VP BĐH Thới Lai Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn