Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Đắk Lắk (phần 2)

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản của hệ thống bưu điện thuộc các huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk, bao gồm: Huyện Ea H'Leo, Huyện Buôn Đôn, Huyện Ea Súp, Huyện Krông Bông, Huyện Lắk, Huyện Cư Kuin, Huyện Buôn Hồ. Nếu bạn sinh sống tại đó, hãy vào đây để tra cứu nhé!

Huyện Ea H'Leo

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
635600 Bưu cục cấp 2 Ea Hleo Khối 7, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 026203777359)
635740 Điểm BĐVHX Ea Ral Thôn 1, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 779100)
635710 Điểm BĐVHX Ea Sol Thôn Thái, Xã Ea Sol, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 775555)
635770 Điểm BĐVHX VHX Ea Hleo Thôn 1, Xã Ea H'Leo, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 773500)
635790 Điểm BĐVHX Cư Mốt Thôn 4a, Xã Cư Mốt, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 774104)
635840 Điểm BĐVHX Ea Wy Thôn 2a, Xã Ea Wy, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 774101)
635810 Điểm BĐVHX Ea Khal Thôn 1, Xã Ea Khăi, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 778490)
635670 Điểm BĐVHX Ea Hiao Thôn 1, Xã Ea Hiao, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 773010)
635880 Điểm BĐVHX Ea Nam Thôn 2, Xã Ea Nam, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 774500)
635936 Điểm BĐVHX Cư AMung Thôn 4, Xã Cư A Mung, Huyện Ea H'Leo (ÐT: )

Huyện Buôn Đôn

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
636000 Bưu cục cấp 2 Buôn Đôn Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 02623789466)
636001 Điểm BĐVHX Ea Wer Buôn Tul A, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 789480)
636020 Điểm BĐVHX Ea Huar Thôn 4, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 783060)
636040 Điểm BĐVHX Krông Na Buôn Ea arông A và EarôngB, Xã KRông Na, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 02623783013)
636070 Điểm BĐVHX Tân Hòa Thôn 10, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 789320)
636150 Điểm BĐVHX Ea Nuôl Buôn Niêng 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 784534)
636120 Điểm BĐVHX EaBar Thôn thôn 18,18A và thôn 18B, Xã Ea Bar, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 785016)
636100 Điểm BĐVHX Cuôr Knia Thôn 9, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 785300)
636018 Hòm thư Công cộng Trường THPT Buôn Đôn Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn (ÐT: )
636115 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Đại Nghĩa Thôn 4, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn (ÐT: )

Huyện Ea Súp

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
636300 Bưu cục cấp 2 Ea Súp Tổ Thành Công, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp (ÐT: 3688499)
636440 Điểm BĐVHX Ya Tờ Mốt Thôn 8, Xã Ya Tờ Mốt, Huyện Ea Súp (ÐT: 688003)
636420 Điểm BĐVHX Ia JLơi Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp (ÐT: 688030)
636470 Điểm BĐVHX Ea Bung Thôn 3, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp (ÐT: )
636390 Điểm BĐVHX Ea Rốk Thôn 7, Xã Ea RốK, Huyện Ea Súp (ÐT: 3688008)
636340 Điểm BĐVHX Ea Lê Thôn 5, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp (ÐT: 688067)
636500 Điểm BĐVHX Cư Mlan Thôn 4, Xã Cư M'lan, Huyện Ea Súp (ÐT: 688469)
636370 Điểm BĐVHX Cư Kbang Thôn 3, Xã Cư K'Bang, Huyện Ea Súp (ÐT: 3502488)
636441 Điểm BĐVHX Trung Đoàn 737 Thôn 4 , Đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp (ÐT: 3660515)
636442 Điểm BĐVHX Ia RVê Thôn 4, đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp (ÐT: 660516)

Huyện Krông ANa

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
636600 Bưu cục cấp 2 Krông Ana Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: 02623637111)
636620 Điểm BĐVHX Dur Kmal Buôn Dur 1, Xã Dur Kmăl, Huyện Krông ANa (ÐT: 637410)
636641 Điểm BĐVHX Ea Bông Thôn Hòa Tây, Xã Ea Bông, Huyện Krông ANa (ÐT: 650577)
636640 Điểm BĐVHX EaNa Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na, Huyện Krông ANa (ÐT: 02623638555)
636866 Điểm BĐVHX Bình Hòa Thôn 1, Xã Bình Hoà, Huyện Krông ANa (ÐT: )
636870 Điểm BĐVHX Quảng Điền Thôn 2, Xã Quảng Điền, Huyện Krông ANa (ÐT: 630002)
636880 Điểm BĐVHX Băng A Drênh Thôn Ea Bring, Xã Băng A Drênh, Huyện Krông ANa (ÐT: 635401)
636830 Điểm BĐVHX Đray Sáp Thôn Eana, Xã Đray Sáp, Huyện Krông ANa (ÐT: 02623638699)
636612 Hòm thư Công cộng Trường THPT Krông Ana Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: )
636611 Hòm thư Công cộng 141 Nguyễn Tất Thành Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: )

Huyện Krông Bông

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
637000 Bưu cục cấp 2 Krông Bông Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông (ÐT: 02623732271)
637012 Điểm BĐVHX Hòa Lễ Thôn 1, Xã Hoà Lễ, Huyện Krông Bông (ÐT: 733055)
637080 Điểm BĐVHX Cư Đrăm Buôn Cư Đrăm, Xã Cư Đrăm, Huyện Krông Bông (ÐT: 732629)
637220 Điểm BĐVHX Yang Mao Buôn M'Nang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông (ÐT: 732545)
637100 Điểm BĐVHX Cư Pui Buôn Khanh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông (ÐT: 736056)
637060 Điểm BĐVHX Hòa Phong Thôn 2, Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông (ÐT: 736055)
637120 Điểm BĐVHX Cư Kty Thôn 1, Xã Cư Kty, Huyện Krông Bông (ÐT: 736605)
637160 Điểm BĐVHX Hòa Tân Thôn 1, Xã Hoà Tân, Huyện Krông Bông (ÐT: 736529)
637170 Điểm BĐVHX Hòa Thành Thôn 1, Xã Hoà Thành, Huyện Krông Bông (ÐT: 736607)
637200 Điểm BĐVHX Hoà Sơn Thôn 4, Xã Hoà Sơn, Huyện Krông Bông (ÐT: 732888)
637020 Điểm BĐVHX Khuê Ngọc Điền Thôn 5, Xã Khuê Ngọc Điển, Huyện Krông Bông (ÐT: 732777)
637140 Điểm BĐVHX Dang Kang Thôn 1, Xã Dăng Kang, Huyện Krông Bông (ÐT: 736606)

Huyện Lắk

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
637400 Bưu cục cấp 2 Lak Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: 02623586254)
637540 Điểm BĐVHX Đắk Nuê Buôn Dhăm 1, Xã Đắk Nuê, Huyện Lắk (ÐT: 586089)
637560 Điểm BĐVHX Đắk Phơi Thôn Liêng Ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk (ÐT: 586307)
637510 Điểm BĐVHX Buôn Triết Thôn Đoàn Kết 2, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk (ÐT: 630004)
637490 Điểm BĐVHX Buôn Tría Thôn Liên Kết 3, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk (ÐT: 586313)
637580 Điểm BĐVHX Krông Nô Buôn Phi Dih Ya B, Xã Krong Nô, Huyện Lắk (ÐT: 859024)
637420 Điểm BĐVHX Bông Krang Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang, Huyện Lắk (ÐT: 586387)
637460 Điểm BĐVHX Đắk Liêng Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk (ÐT: 586104)
637610 Điểm BĐVHX Nam Ka Thôn 3, Xã Nam Ka, Huyện Lắk (ÐT: 580262)
637600 Điểm BĐVHX Ea Rbin Thôn 2, Xã Ea Rbin, Huyện Lắk (ÐT: 582617)
637440 Điểm BĐVHX Yang Tao Buôn Đông Bắc, Xã Yang Tao, Huyện Lắk (ÐT: 586286)
637663 Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn Ngõ 1, Đường Nơ Trang Lơng, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: )
637662 Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: )

Huyện Cư Kuin

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
638100 Bưu cục cấp 2 Cư Kuin Buôn KPung, Xã Hoà Hiệp, Huyện Cư Kuin (ÐT: 02623639999)
636750 Bưu cục cấp 3 Trung Hòa Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 02623633015)
638220 Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin (ÐT: )
636730 Bưu cục cấp 3 Việt Đức 4 Thôn 22, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin (ÐT: 02623631002)
636680 Điểm BĐVHX Ea Bhốk Thôn 6, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin (ÐT: 636400)
636691 Điểm BĐVHX Ea Bhốk 2 Buôn Ea Kmar, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin (ÐT: )
636710 Điểm BĐVHX Ea Hu Thôn 1, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 631801)
636731 Điểm BĐVHX Cư Êwi Thôn 1B, Xã Cư ÊWi, Huyện Cư Kuin (ÐT: 631800)
636760 Điểm BĐVHX Ea Ktur Thôn 9, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin (ÐT: 656002)
636790 Điểm BĐVHX Ea Tiêu Thôn 5, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 636050)
636661 Điểm BĐVHX Đray Bhăng Thôn Lô 13, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin (ÐT: )
636732 Điểm BĐVHX EaNing Thôn 8, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin (ÐT: 02623631005)

Huyện Buôn Hồ

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
634700 Bưu cục cấp 2 Thị Xã Buôn Hồ Sô´156, Đường Hùng vương, Phường An Lạc, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 02623872102)
634950 Điểm BĐVHX Ea Drông Thôn 5, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 871989)
634920 Điểm BĐVHX Ea Blang Thôn Tân Bình, Xã Ea Blang, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 871987)
634900 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Thôn Nhơn Bình 1, Xã Đoàn Kết, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 870755)
634980 Điểm BĐVHX Hà Lan Thôn Quyết Tiến 1, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 573800)
635000 Điểm BĐVHX Ea Siên Thôn 2a, Xã Ea Siên, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 578505)
635030 Điểm BĐVHX Bình Thuận Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 536119)
635070 Điểm BĐVHX Cư Bao Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 02623563555)

học thiết kế website


Bình luận của bạn