Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Bến Tre (phần 2)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Bến Tre: huyện Giồng Trôm, huyện Thạnh Phú, huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày Bắc

Huyện Giồng Trôm

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
932600 Bưu cục cấp 2 Giồng Trôm Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-861055)
932700 Bưu cục cấp 3 Mỹ Lồng Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-862999)
932820 Bưu cục cấp 3 Tân Hào Ấp 1, Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-863999)
932780 Bưu cục cấp 3 Phước Long Ấp 8, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-885599)
932660 Bưu cục cấp 3 Lương Quới Ấp 1, Xã Lương Qưới, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-882999)
932890 Bưu cục cấp 3 Hưng Nhượng Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-864499)
932800 Điểm BĐVHX Hưng Phong Ấp 2, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-885001)
932610 Điểm BĐVHX Châu Bình Ấp Bình Thạnh, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-887099)
932650 Điểm BĐVHX Bình Hòa Ấp Kinh Ngoài, Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 861680)
932810 Điểm BĐVHX Bình Thành Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 861690)
932840 Điểm BĐVHX Tân Thanh Ấp Bình Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-892077)
932690 Điểm BĐVHX Lương Hòa Ấp Phong Điền, Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862446)
932710 Điểm BĐVHX Lương Phú Ấp 2, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-863264)
932680 Điểm BĐVHX Phong Nẫm Ấp 3, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862447)
932670 Điểm BĐVHX Phong Mỹ Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862448)
932730 Điểm BĐVHX Thuận Điền Ấp 4, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863376)
932750 Điểm BĐVHX Sơn Phú Ấp 4, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863375)
932770 Điểm BĐVHX Long Mỹ Ấp Linh Phụng, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863665)
932630 Điểm BĐVHX Châu Hòa Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 882208)
932900 Điểm BĐVHX Hưng Lễ Ấp Cái Da, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-864720)
932860 Điểm BĐVHX Tân Lợi Thạnh Ấp 6, Xã Tân Lợi Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 658130)
932911 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Ấp 5, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 644102)
932794 Điểm BĐVHX Phước Long Ấp 8, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 885771)
932898 Điểm BĐVHX Hưng Nhượng Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 864400)
932880 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Đông Ấp 1a, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 02753-864997)

Huyện Thạnh Phú

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
933000 Bưu cục cấp 2 Thạnh Phú Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 3878200-3878814)
933160 Bưu cục cấp 3 Giao Thạnh Ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-876444)
933140 Điểm BĐVHX Thạnh Phong Ấp Thạnh Phước, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 886000)
933040 Bưu cục cấp 3 Tân Phong Ấp Thạnh, Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-877888)
933100 Bưu cục cấp 3 An Qui Ấp An Phú, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-889001)
933050 Điểm BĐVHX Đại Điền Ấp Khu Phố, Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-877000)
933010 Điểm BĐVHX An Thạnh Ấp An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0275-3720828)
933020 Điểm BĐVHX Mỹ Hưng Ấp Thạnh Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 870240)
933110 Điểm BĐVHX An Thuận Ấp An Hội B, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-870140)
933070 Điểm BĐVHX Hòa Lợi Ấp Quí Hòa, Xã Hoà Lợi, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-727100)
933030 Điểm BĐVHX Quới Điền Ấp Quí Đức, Xã Qưới Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-877600)
933080 Điểm BĐVHX Thới Thạnh Ấp Xương Thạnh A, Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 877669)
933060 Điểm BĐVHX Phú Khánh Ấp Phú Lợi, Xã Phú Khánh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-877944)
933150 Điểm BĐVHX Thạnh Hải Ấp Thạnh Hưng B, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 02753-886100)
933090 Điểm BĐVHX An Điền Ấp Giang Hà, Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 889150)
933120 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Thạnh Quí A, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 870220)
933175 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Thạnh Mỹ, Xã Mỹ An, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 879038)
933136 Điểm BĐVHX An Nhơn Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 889678)

Huyện Ba Tri

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
933300 Bưu cục cấp 2 Ba Tri Khu phố 1, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-850002)
933550 Bưu cục cấp 3 Tân Thủy Ấp Tân Định, Xã Tân Thuỷ, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-780099)
933570 Bưu cục cấp 3 An Thủy Ấp An Bình, Xã An Thuỷ, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-856799)
933430 Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh Ấp Cầu Vỹ, Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-858499)
933460 Bưu cục cấp 3 An Ngãi Trung Ấp 1, Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-857499)
933330 Bưu cục cấp 3 Bảo Thuận Ấp 2, Xã Bảo Thuận, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-881499)
933380 Bưu cục cấp 3 Phước Tuy Ấp Phước Thới, Xã Phước Tuy, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-858899)
933340 Điểm BĐVHX Phú Lễ Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri (ÐT: 0275-3859000)
933480 Điểm BĐVHX An Hiệp Ấp An Bình, Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-859452)
933520 Điểm BĐVHX An Đức Ấp Giồng Cục, Xã An Đức, Huyện Ba Tri (ÐT: 859453)
933540 Điểm BĐVHX Vĩnh An Ấp Vĩnh Đức Trung, Xã Vĩnh An, Huyện Ba Tri (ÐT: 859750)
933320 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-859450)
933450 Điểm BĐVHX An Bình Tây Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-899699)
933560 Điểm BĐVHX An Hòa Tây Ấp An Quí, Xã An Hoà Tây, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-859451)
933420 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri (ÐT: 858080)
933440 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hoà, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-858330)
933410 Điểm BĐVHX Mỹ Nhơn Ấp 1, Xã Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri (ÐT: 858380)
933470 Điểm BĐVHX An Phú Trung Ấp An Nhơn, Xã An Phú Trung, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-857440)
933350 Điểm BĐVHX Phú Ngãi Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri (ÐT: 859001)
933360 Điểm BĐVHX Bảo Thạnh Ấp 4, Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-881400)
933500 Điểm BĐVHX An Ngãi Tây Ấp Chợ 1, Xã An Ngãi Tây, Huyện Ba Tri (ÐT: 857099)
933510 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Kinh Mới, Xã Tân Hưng, Huyện Ba Tri (ÐT: 857370)
933404 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Tân Phú, Xã Tân Mỹ, Huyện Ba Tri (ÐT: 783803)
933390 Điểm BĐVHX Tân Xuân Ấp Tân Thanh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri (ÐT: 02753-858600)

Huyện Bình Đại

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
933700 Bưu cục cấp 2 Bình Đại Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại (ÐT: 3851932-3851339)
933840 Bưu cục cấp 3 Châu Hưng Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753-853000)
933830 Bưu cục cấp 3 Thới Lai Ấp 1, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753-854166)
933820 Bưu cục cấp 3 Lộc Thuận Ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753-855277)
933900 Điểm BĐVHX Thới Thuận Ấp Thới Lợi 1, Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753-852923)
933860 Điểm BĐVHX Thừa Đức Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại (ÐT: 883066)
933880 Bưu cục cấp 3 Thạnh Phước Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại (ÐT: 884001)
933780 Điểm BĐVHX Tam Hiệp Ấp 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Bình Đại (ÐT: 880001)
933720 Điểm BĐVHX Bình Thới Ấp 1, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753-851888)
933800 Điểm BĐVHX Thạnh Trị Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại (ÐT: 851777)
933850 Điểm BĐVHX Long Hòa Ấp 3, Xã Long Hoà, Huyện Bình Đại (ÐT: 744813)
933790 Điểm BĐVHX Long Định Ấp Long Phú, Xã Long Định, Huyện Bình Đại (ÐT: 746198)
933740 Điểm BĐVHX Phú Vang Ấp 2, Xã Phú Vang, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753-855588)
933730 Điểm BĐVHX Định Trung Ấp 1, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại (ÐT: 855599)
933810 Điểm BĐVHX Phú Long Ấp 1, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại (ÐT: 753279)
933760 Điểm BĐVHX Vang Quới Tây Ấp 4, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại (ÐT: 854055)
933750 Điểm BĐVHX Vang Quới Đông Ấp 1, Xã Vang Qưới Đông, Huyện Bình Đại (ÐT: 02753-854277)
933861 Điểm BĐVHX Cồn Nghêu Ấp Thới Lợi 1, Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 852055)
933736 Đại lý bưu điện Số 1 Ấp 1, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại (ÐT: 855044)
933708 Đại lý bưu điện Số 9 Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại (ÐT: 897909)
933825 Đại lý bưu điện Số 10 Ấp Lộc Hòa, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 751068)
933766 Đại lý bưu điện Thới Lai Ấp 7, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại (ÐT: 749163)

Huyện Mỏ Cày Bắc

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
932230 Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Bắc Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 02753-845555)
932060 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Bình Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 02753-840700)
932240 Bưu cục cấp 3 Nhuận Phú Tân Ấp Tân Nhuận, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 02753-846446)
932100 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 02753-844100)
932180 Điểm BĐVHX Trường Thịnh Ấp Chợ Mới, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 3668153)
932220 Điểm BĐVHX Tân Thanh Tây Ấp Thanh Tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 845000)
932160 Điểm BĐVHX Tân Phú Tây Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 840499)
932200 Điểm BĐVHX Thanh Tân Ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 840099)
932140 Điểm BĐVHX Thành An Ấp Đông Trị, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 02753-840599)
932260 Điểm BĐVHX Khánh Thạnh Tân Ấp Tích Phúc, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 02753-848400)
932108 Đại lý bưu điện Tân Bình 2 Ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 844400)
932109 Đại lý bưu điện Tân Bình 1 Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 844184)
932134 Điểm BĐVHX Hòa Lộc Ấp Hòa Hưng, Xã Hoà Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 660924)
934090 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Ấp Kinh Gãy, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: )

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn