Mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục trên địa bàn tỉnh Sơn La (phần 2)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Sơn La (huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên, huyện Mường La, huyện Sốp Cộp)

Huyện Phù Yên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

363600 

Bưu cục cấp 2 Phù Yên Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên (ÐT: 3863237)

363840 

Bưu cục cấp 3 Mường Cơi Khối Ngã Ba Mường Cơi, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên (ÐT: 3864101)

364020 

Bưu cục cấp 3 Gia Phù Bản Phố Ngã Ba Gia Phù, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên (ÐT: 863100)

363630 

Điểm BĐVHX Huy Tân Bản Puôi, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên (ÐT: 863713)

363960 

Điểm BĐVHX Huy Thượng Bản Ban 2, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên (ÐT: 863877)

363810 

Điểm BĐVHX Tân Lang Bản Thịnh Lang 1, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên (ÐT: 864133)

363800 

Điểm BĐVHX Mường Lang Bản Đung, Xã Mường Lang, Huyện Phù Yên (ÐT: 864132)

363920 

Điểm BĐVHX Quang Huy Bản Búc, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên (ÐT: 864486)

363880 

Điểm BĐVHX Mường Thải Bản Thải Thượng, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên (ÐT: 3564259)

363900 

Điểm BĐVHX Suối Tọ Bản Lũng Khoai A, Xã Suối Tọ, Huyện Phù Yên (ÐT: 864286)

363980 

Điểm BĐVHX Huy Bắc Bản Nà Phái 1, Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên (ÐT: 3763169)

363650 

Điểm BĐVHX Huy Hạ Bản Đồng Lỳ, Xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên (ÐT: 3863830)

364000 

Điểm BĐVHX Tường Phù Bản Bùa Chung 1, Xã Tường Phù, Huyện Phù Yên (ÐT: 3865123)

363680 

Điểm BĐVHX Huy Tường Bản Chiềng Lường, Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên (ÐT: 864134)

363770 

Điểm BĐVHX Mường Do Bản Lằn, Xã Mường Do, Huyện Phù Yên (ÐT: 3504046)

364040 

Điểm BĐVHX Suối Bau Bản Suối Cáy, Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên (ÐT: 3504001)

364060 

Điểm BĐVHX Tường Thượng Bản Khoa, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên (ÐT: 3865122)

363700 

Điểm BĐVHX Tường Tiến Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên (ÐT: 3504046)

364120 

Điểm BĐVHX Sập Sa Bản Xa, Xã Sập Sa, Huyện Phù Yên (ÐT: 864285)

364100 

Điểm BĐVHX Kim Bon Bản Suối Bương, Xã Kim Bon, Huyện Phù Yên (ÐT: 3660826)

364080 

Điểm BĐVHX Tường Hạ Bản Cóc 1, Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên (ÐT: 3660692)

363720 

Điểm BĐVHX Tường Phong Bản Hạ Lương, Xã Tường Phong, Huyện Phù Yên (ÐT: 864125)

363750 

Điểm BĐVHX Mường Bang Bản Sọc, Xã Mường Bang, Huyện Phù Yên (ÐT: 864128)

364130 

Điểm BĐVHX Đá Đỏ Bản Bãi Vàng B, Xã Đá Đỏ, Huyện Phù Yên (ÐT: 864121)

364160 

Điểm BĐVHX Tân Phong Bản Vạn, Xã Tân Phong, Huyện Phù Yên (ÐT: 3504039)

363730 

Điểm BĐVHX Nam Phong Bản Đá Mài1, Xã Nam Phong, Huyện Phù Yên (ÐT: 864127)

364150 

Điểm BĐVHX Bắc Phong Bản Đá Phổ, Xã Bắc Phong, Huyện Phù Yên (ÐT: 864120)

Huyện Bắc Yên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

364300 

Bưu cục cấp 2 Bắc Yên Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3860120)

364360 

Điểm BĐVHX Tà Xùa Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3661207)

364410 

Điểm BĐVHX Xím Vàng Bản Xím Vàng, Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3505124)

364399 

Điểm BĐVHX Làng Chếu Bản Cáo A, Xã Làng Chếu, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3505112)

364430 

Điểm BĐVHX Hang Chú Bản Hang Chú, Xã Hang Chú, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3505009)

364450 

Điểm BĐVHX Pắc Ngà Bản Bước, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3505083)

364320 

Điểm BĐVHX Phiêng Ban Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3860452)

364340 

Điểm BĐVHX Hồng Ngài Bản Hồng Ngài, Xã Hồng Ngài, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3505017)

364550 

Điểm BĐVHX Phiêng Côn Bản En, Xã Phiêng Côn, Huyện Bắc Yên (ÐT: )

364580 

Điểm BĐVHX Chiềng Sại Bản Nà Dòn, Xã Chiềng Sại, Huyện Bắc Yên (ÐT: 3661646)

364480 

Hòm thư Công cộng Chim Vàn Bản Vàn, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên (ÐT: )

364510 

Hòm thư Công cộng Mường Khoa Bản Phúc, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên (ÐT: )

364571 

Hòm thư Công cộng Song Pe Bản Pe, Xã Song Pe, Huyện Bắc Yên (ÐT: )

364530 

Hòm thư Công cộng Tạ Khoa Bản Nhạn Nọc, Xã Tạ Khoa, Huyện Bắc Yên (ÐT: )

364606 

Hòm thư Công cộng Háng Đồng Bản Háng đồng A, Xã Háng Đồng, Huyện Bắc Yên (ÐT: )

364628 

Hòm thư Công cộng Hua Nhàn Bản Hua Nhàn, Xã Hua Nhàn, Huyện Bắc Yên (ÐT: )

Huyện Mường La

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

364700 

Bưu cục cấp 2 Mường La Bản Hua Ít, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La (ÐT: 3831139)

364712 

Bưu cục cấp 3 Thủy Điện Bản Tráng, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La (ÐT: 3831335)

365080 

Bưu cục cấp 3 Mường Bú Bản Mường Bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La (ÐT: 3832298)

364750 

Điểm BĐVHX Chiềng Muôn Bản Nong Quài, Xã Chiềng Muôn, Huyện Mường La (ÐT: 01662025137)

364830 

Điểm BĐVHX Chiềng Ân Bản Nong Hoi Trên, Xã Chiềng Ân, Huyện Mường La (ÐT: 01652255691)

364900 

Điểm BĐVHX Pi Toong Bản Cang, Xã Pi Toong, Huyện Mường La (ÐT: 3506096)

364880 

Điểm BĐVHX Nậm Păm Bản Nong Heo, Xã Nậm Păm, Huyện Mường La (ÐT: 016539155471)

364850 

Điểm BĐVHX Ngọc Chiến Bản Phày, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La (ÐT: 0948909419)

365050 

Điểm BĐVHX Tạ Bú Thôn Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La (ÐT: 01656371426)

364740 

Điểm BĐVHX Chiềng San Bản Chiến, Xã Chiềng San, Huyện Mường La (ÐT: 01665965166)

364800 

Điểm BĐVHX Chiềng Công Bản Co Sủ Trên, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La (ÐT: 0975444269)

364760 

Điểm BĐVHX Chiềng Hoa Bản Tả, Xã Chiềng Hoa, Huyện Mường La (ÐT: 01292409643)

365120 

Điểm BĐVHX Mường Chùm Bản Cuông Mường, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La (ÐT: 01654329325)

364981 

Hòm thư Công cộng Hua Trai Bản Ỏ, Xã Hua Trai, Huyện Mường La (ÐT: )

364945 

Hòm thư Công cộng Mường Trai Bản Hua Nà, Xã Mường Trai, Huyện Mường La (ÐT: )

365008 

Hòm thư Công cộng Chiềng Lao Bản Tà Sài, Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La (ÐT: )

365038 

Hòm thư Công cộng Nậm Giôn Bản Pá Mồng, Xã Nậm Giôn, Huyện Mường La (ÐT: )

Huyện Sốp Cộp

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

367700 

Bưu cục cấp 2 Sốp Cộp Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp (ÐT: 3878341)

367830 

Điểm BĐVHX Púng Pánh Bản Liềng, Xã Púng Pánh, Huyện Sốp Cộp (ÐT: 3778772)

367890 

Điểm BĐVHX Sam Kha Bản Púng Páng, Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

367860 

Điểm BĐVHX Dồm Cang Bản Dồm, Xã Dồm Cang, Huyện Sốp Cộp (ÐT: 3778771)

367910 

Điểm BĐVHX Mường Lèo Bản Liềng, Xã Mường Lèo, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

367730 

Điểm BĐVHX Nậm Lạnh Bản Lạnh, Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

367760 

Điểm BĐVHX Mường Và Bản Mường Và, Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

367800 

Điểm BĐVHX Mường Lạn Bản Mường Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn