Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Quảng Nam (phần 3)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Quảng Nam: Huyện Đại Lộc, huyện Nam Trà My, huyện Đông Giang, huyện Tây Giang, huyện Nam Giang, huyện Phú Ninh, huyện Nông Sơn

Huyện Đại Lộc

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

564950 

Bưu cục cấp 3 Gia Cốc Thôn Phú An, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc (ÐT: (0510)3971106)

564810 

Bưu cục cấp 3 Hà Tân Thôn Tân Hà, Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc (ÐT: (0510)3974101)

564730 

Điểm BĐVHX Đại Hiệp Thôn Tích Phú, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc (ÐT: 762107)

564830 

Bưu cục cấp 3 Đại Minh Thôn Đông Gia, Xã Đại Minh, Huyện Đại Lộc (ÐT: (0510)3971104)

564870 

Điểm BĐVHX Đại Hồng Thôn Phước Lâm, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc (ÐT: 3770555)

565000 

Điểm BĐVHX Đại Hưng Thôn Trúc Hà, Xã Đại Hưng, Huyện Đại Lộc (ÐT: 974777)

564701 

Điểm BĐVHX Đại Sơn Thôn Hội Khách 1, Xã Đại Sơn, Huyện Đại Lộc (ÐT: 3784666)

564860 

Điểm BĐVHX Đại Tân Thôn Xuân Tây, Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc (ÐT: 971426)

564850 

Điểm BĐVHX Đại Phong Thôn Mỹ Tây, Xã Đại Phong, Huyện Đại Lộc (ÐT: 3772555)

564930 

Điểm BĐVHX Đại Cường Thôn Thanh Vân, Xã Đại Cường, Huyện Đại Lộc (ÐT: 3971103)

564920 

Điểm BĐVHX Đại Thạnh Thôn Tây Lễ, Xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc (ÐT: 3971108)

564910 

Điểm BĐVHX Đại Chánh Thôn Tập Phước, Xã Đại Chánh, Huyện Đại Lộc (ÐT: 3971102)

564770 

Điểm BĐVHX Đại Quang Thôn Hòa Thạch, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc (ÐT: 765208)

564791 

Bưu cục cấp 3 Hà Nha Thôn Hà Nha, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc (ÐT: (0510)3846108)

564700 

Bưu cục cấp 2 Đại Lộc Khu 2, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc (ÐT: (0510)3765255)

564990 

Điểm BĐVHX Đại Hòa Thôn Quảng Huế, Xã Đại Hoà, Huyện Đại Lộc (ÐT: )

565035 

Điểm BĐVHX Đại An Thôn Quảng Huế, Xã Đại An, Huyện Đại Lộc (ÐT: )

564805 

Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Lộc Phước, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc (ÐT: )

564765 

Điểm BĐVHX Đại Nghĩa Thôn Mỹ Liên, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc (ÐT: )

564745 

Bưu cục cấp 3 Đại Hiệp Thôn Phú Hải, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc (ÐT: )

564725 

Bưu cục cấp 3 KHL Đại Lộc Khu 2, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc (ÐT: 05103765555)

Huyện Nam Trà My

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

565300 

Bưu cục cấp 2 Nam Trà My Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My (ÐT: (0510)3880727)

565343 

Điểm BĐVHX Trà Don Thôn 6, Xã Trà Don, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

565375 

Hòm thư Công cộng Trà Nam Thôn 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

565364 

Điểm BĐVHX Trà Leng Thôn 3, Xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

565324 

Hòm thư Công cộng xã Trà Tập Thôn 1, Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

565353 

Hòm thư Công cộng xã Trà Vân Thôn 1, Xã Trà Vân, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

565395 

Hòm thư Công cộng xã Trà Linh Thôn 3, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

565337 

Hòm thư Công cộng xã Trà Cang Thôn 3, Xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

565384 

Hòm thư Công cộng xã Trà Vinh Thôn 1, Xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

565317 

Hòm thư Công cộng Xã TRà Dơn Thôn 1, Xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My (ÐT: )

Huyện Đông Giang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

565500 

Bưu cục cấp 2 Đông Giang Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao, Huyện Đông Giang (ÐT: (0510)3898654)

565570 

Bưu cục cấp 3 Quyết Thắng Thôn Ban Mai 1, Xã Ba, Huyện Đông Giang (ÐT: (0510)3797165)

565660 

Điểm BĐVHX Ma Cooih Thôn A Xờ, Xã Ma Cooih, Huyện Đông Giang (ÐT: 3798943)

565610 

Điểm BĐVHX Sông Kôn Thôn Bền, Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang (ÐT: 3798011)

565650 

Điểm BĐVHX Zà Hung Thôn A Xanh 2, Xã Za Hung, Huyện Đông Giang (ÐT: 898966)

565590 

Điểm BĐVHX Tư Thôn Láy, Xã Tư, Huyện Đông Giang (ÐT: 797506)

565558 

Điểm BĐVHX Kà Dăng Thôn Hiệp, Xã Kà Dăng, Huyện Đông Giang (ÐT: 979903)

565637 

Hòm thư Công cộng xã A Ting Thôn Chờ Nết, Xã A Ting, Huyện Đông Giang (ÐT: )

565645 

Hòm thư Công cộng xã Ariooih Thôn A Bung, Xã A Rooih, Huyện Đông Giang (ÐT: )

565540 

Hòm thư Công cộng xã TaLou Thôn Pà Nai 1, Xã Tà Lu, Huyện Đông Giang (ÐT: )

565541 

Hòm thư Công cộng xã JơNgây Thôn Sông Voi, Xã Jơ Ngây, Huyện Đông Giang (ÐT: )

Huyện Tây Giang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

565840 

Điểm BĐVHX Bha Lee Thôn A Ung, Xã BHa Lêê, Huyện Tây Giang (ÐT: 3796202)

565801 

Điểm BĐVHX Lăng Thôn Nal, Xã Lăng, Huyện Tây Giang (ÐT: 796001)

565800 

Bưu cục cấp 2 Tây Giang Thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang (ÐT: (0510)3796066)

565876 

Điểm BĐVHX A Tiêng Thôn Ahu, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang (ÐT: 796101)

565918 

Hòm thư Công cộng xã A Ch'om Thôn Đhung, Xã Ch'Om, Huyện Tây Giang (ÐT: )

565898 

Hòm thư Công cộng xã A Xan Thôn A Rầng 2, Xã A Xan, Huyện Tây Giang (ÐT: )

565886 

Hòm thư Công cộng xã A Tr'Hy Thôn Voòng, Xã Tr'Hy, Huyện Tây Giang (ÐT: )

565829 

Hòm thư Công cộng xã A Vương Thôn Bh Lố 1, Xã A Vương, Huyện Tây Giang (ÐT: )

565948 

Hòm thư Công cộng xã Dang Thôn Ka La, Xã Dang, Huyện Tây Giang (ÐT: )

565936 

Hòm thư Công cộng xã GaRi Thôn Da Ding, Xã Ga Ri, Huyện Tây Giang (ÐT: )

565864 

Hòm thư Công cộng xã A Nông Thôn A Rớt, Xã A Nông, Huyện Tây Giang (ÐT: )

Huyện Nam Giang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

566060 

Điểm BĐVHX Cha Vàl Thôn A Bát, Xã Cha Vàl, Huyện Nam Giang (ÐT: )

566111 

Điểm BĐVHX Cà Dy Thôn Crung, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang (ÐT: 3792998)

566000 

Bưu cục cấp 2 Nam Giang Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang (ÐT: (0510)3840838)

566040 

Điểm BĐVHX Tà Bhing Thôn Bà Xua, Xã Tà BHing, Huyện Nam Giang (ÐT: )

566020 

Điểm BĐVHX Zuôih Thôn Côn Dôn, Xã Zuôih, Huyện Nam Giang (ÐT: 099450001)

566094 

Điểm BĐVHX Đắc Pre Thôn 56b, Xã Đac Pree, Huyện Nam Giang (ÐT: )

566036 

Điểm BĐVHX La Êê Thôn Ba Lan, Xã La Êê, Huyện Nam Giang (ÐT: )

566104 

Điểm BĐVHX Đắc Pring Thôn 49b, Xã Đac Pring, Huyện Nam Giang (ÐT: )

566080 

Điểm BĐVHX La Dêê Thôn Đắc Ốc, Xã La Dêê, Huyện Nam Giang (ÐT: )

566130 

Hòm thư Công cộng Xã Chơ Chun Thôn A Xo, Xã Chơ Chun, Huyện Nam Giang (ÐT: )

566140 

Hòm thư Công cộng Xã Đắc Tôi Thôn Đắc Zơ Rích, Xã Đắc Tôi, Huyện Nam Giang (ÐT: )

566151 

Hòm thư Công cộng Xã Tà Pơơ Thôn Bà Tôi, Xã Tà Pơơ, Huyện Nam Giang (ÐT: )

Huyện Phú Ninh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

566260 

Bưu cục cấp 3 Chiên Đàn Thôn Đàn Hạ, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh (ÐT: (0510)3890995)

566240 

Bưu cục cấp 3 Cây Sanh Thôn Cây Sanh, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh (ÐT: (0510)3855777)

566201 

Điểm BĐVHX Tam Lãnh Thôn An Lâu 1, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh (ÐT: 890126)

566320 

Điểm BĐVHX Tam Vinh Thôn 1 (Thôn Tú Lâm), Xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh (ÐT: 855255)

566360 

Điểm BĐVHX Tam Phước Thôn Cẩm Khê, Xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh (ÐT: 3889529)

566300 

Điểm BĐVHX Tam Lộc Thôn 2, Xã Tam Lộc, Huyện Phú Ninh (ÐT: 889800)

566280 

Điểm BĐVHX Tam An Thôn An Mỹ 2, Xã Tam An, Huyện Phú Ninh (ÐT: 3849451)

566340 

Điểm BĐVHX Tam Thành Thôn 1, Xã Tam Thành, Huyện Phú Ninh (ÐT: 889020)

566200 

Bưu cục cấp 2 Phú Ninh Khối phố Cẩm Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh (ÐT: 3890977)

566227 

Hòm thư Công cộng xã Tam Thái Thôn Khánh Thọ, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh (ÐT: )

566410 

Điểm BĐVHX Tam Đại Thôn Đại An, Xã Tam Đại, Huyện Phú Ninh (ÐT: )

Huyện Nông Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

563180 

Bưu cục cấp 2 Nông sơn Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn (ÐT: (0510)3654010)

563230 

Điểm BĐVHX Quế Phước Thôn Phú Gia 1, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn (ÐT: )

563170 

Điểm BĐVHX Quế Lộc Thôn Lộc Đông, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn (ÐT: )

563220 

Điểm BĐVHX Quế Ninh Thôn 1 (thôn Khánh Bình), Xã Quế Ninh, Huyện Nông Sơn (ÐT: )

566736 

Hòm thư Công cộng xã Quế Lâm Thôn 3, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn (ÐT: )

566773 

Hòm thư Công cộng xã Sơn Viên Thôn Phước Bình, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn (ÐT: )

566723 

Hòm thư Công cộng xã Phước Ninh Thôn Bình Yên, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn